بند اویز گردنی برای مسابقات دو میدانی

بند اویز گردنی یکی از ملزومات برای اجرای مسابقات، نمایشگاه ها و همایش ها است که در واقع برای تشخیص تیم و یا گروه ها از یک دیگر مورد استفاده است.

در این راستا نمونه کار فوق در دسته بنداویز گردنی برای مسابقات دو میدانی برگزار شده در سالن اسیا در تهران توسط تیم ماهر چاپی نیک طراحی و چاپ شده که اسپانسر مسابقات تیم استارتاپ قوی و ماهر آپ بوده است.

دیگر نمونه های چاپ بند گردنی را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

بند گردن اویز