پرچم ستاد ویژه فناوری نانو وابسته به نهاد ریاست جمهوری

یکی از افتخارات چاپی نیک در طول چند دهه فعالیت این بوده است که اغلب پروژه های ملی و به خصوص آنهایی که حضور شرکت ها و مهمان های خارجی در آنها مشخص بوده را به ما سپرده اند، این امر باعث شده است راه و رسم تشریفات بین المللی را تمرین کنیم و همیشه بهترین خروجی را ارائه دهیم تا حتی کوچکترین جزییاتی موجب لحظه ای تفکر منفی نشود. شما هم اگر از یک ارگان یا سازمان بزرگ هستید که مهمان های خارجی و ملاقات های متعدد دارید، سفارشات تشریفاتی خود را از لباس فرم و پرچم تا وارد خاص دیگر به ما بسپارید

شرکت پرچم های تولیدی و چاپی