چاپ پرچم تاجیکستان پرچم

چاپ پرچم تاجیکستان

پرچم تاجیکستان پرچمی سه رنگ است که در بالا سرخ، در وسط سفید، و در پایین سبز است. در وسط نوار سفید نشانی قرار دارد که متشکل از تاج و هفت ستارهٔ پنج پر می‌باشد. این پرچم در ۲۴ نوامبر سال ۱۹۹۲ به تصویب رسیده است.

 

چاپ پرچم تاجیکستان پرچم

 

چاپ پرچم